Oprema

DEO OPREME I INSTRUMENATA SA KOJOM RAZPOLAŽE kompanija »GR Investicije, d.o.o.«


Naziv i tip opremePODRUČJE RADA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Samohodni penetrometar TG PAGANI 63-210 sa opremom Mašina služi za utvrđivanje slojevitosti, sastava i fizičkih karakteristika zemljišta prema: SIST EN ISO 22476-2:2005 i SIST EN ISO 22467-1:2013.
Mogućnost sondiranja: u kohezivnim zemljištima, pescima, šljunku, drobina, krš

Dubina penetriranja DPSH: h = do 15,0 m
Sila utiskivanja CPTU: 100 kN (pribor 45,0 m)
CPTU Sonda 50 Mpa - CPT 100 kN Sonda CPTU: qc do 50 MPa,fs do 500 kPa, u2 = 2500 kPa
Pneumatički PENETROMETAR DPL-Se Mašina je namenjena za utvrđivanje slojevitosti i odpora tla/zemljišta po SIST EN ISO 22476-2:2005.
Mogućnost bušenja: u zemljastim materialima, pesku, šljunku

Broj udaraca: do 50/min
Dubina penetriranja: h = do 5,0 m
Karakteristike: pogodan je za nedostupačne terene, mašina je prenosna.
Pljoski dilatometar DMT - 2 kom. Uređaj za određivanje raslojavanja, sastava i karakteristika kompozicije tla prema SIST-TS CEN ISO/TS 22476-11:2008
Digital inclinometar System MSG + 50 m Kabla Uređaj služi za merenje inklinacija u vertikalnim bušotinama i bunarima

Dubina: do 50 m
Merno područje: ± 30°
Preciznost: ± 2mm/25m
Horizontalni Inclinometar - Sonda Uređaj služi za merenje i posmatranje linijskog sleganja u telu nasipa sa ugrađenim sondama na obe strane

Dužina: do 150 m
Horiz. dubina: u zavisnosti od potrebe merenja
Merno područje: ± 30°
Preciznost: ± 2mm/25m
Gloetzl čekrk sa kablom + 50K Kab Kabal sa opremom za merenje inklinacija u vertikalnim bušotinama

Dubina: do 50 m.
Aparat za određivanje odpornosti na smicanje tla - MATEST Uređaj za određivanje otpornosti na smicanje tla po standardu: SIST-TS CEN ISO/TS 17892-10:2004

Celica smicanja: 60 x 60 mm
Sila smicanja: do 5 kN
Brzina smicanja: od 0,00001 do 10 mm/min
Aparat za određivanje odpornosti na smicanje stena - MATEST Uređaj za određivanje otpornosti na smicanje stena po standardu: ASTM D5607

Celica smicanja: 100 x 100 x 100 mm
Sila smicanja: do 5 kN

+ Uređaj za pripremu uzoraka stena/betona
Set sita za sejanje/prosejavanje
Tip: A052, A031 (0,063-125 mm)
Set sita za određivanje strukture zrnatosti tla po standardu: SIST-TS CEN ISO/TS 17892-4:2004

Otvori sita: 0,063 mm - 125 mm
Konsolidometar S 290 - 2 kom. Uređaj za konsolidaciju uzoraka za direktno određivanje odpornosti na smicanje tla/zemljišta.

Max. opterećenje: 550 kg
Poluga za opterećenje uzorka: 10 : 1
Ručni džepni penetrometar - S065/66 Uređaj za brzu procenu čvrstoće tla/zemljišta

Merno područje: 0 - 500 kPa
Senzor pomicanja - S336-11 Linearni deformacijski senzor za merenje uzdužnih i poprečnih pomicanja tokom ispitivanja deformacijskih karakteristika stena.

Merno područje: 10 mm
Deformetar - C361-11 i C361-12 Mehanički merač za merenje i praćenje razvoja pukotina i dilatacija

Preciznost mernog sata: 0,001 mm
Merno područje: 100 mm
Mikro čitač Mikroskopski čitač za merenje širine pukotina in strukture betona

Tačnost odčitavanja: 0,02 mm
Uvećavanje: x 35
Merno područje: 4 mm
Električna bušilica sa opremom za rezanje i oblikovanje uzoraka Bušilica za oduzimanje cilindričnih uzoraka iz nepravilnih stenskih blokova i kamenja

Brzina bušenja: 1550/2700 vrt/min
Hookova celica - A139 Aparat za određivanje odpornosti na smicanje stena u triaksialnom stanju po standardu: ASTM D7012-04

Prečnik uzorka: 54 mm
Bočni pritisak: do 700 bar.
Aparat za istiskivanje uzoraka - A141 Aparat za istiskivanje uzoraka iz plastičnog cilindra kod ispitivanja odpornosti na smicanje stena u Hookovoj celici.

Prečnik uzorka: 54 mm
Ultrazvučni tester Aparat za dinamičko određivanje elastičnih karakteristika stena po standardu: ASTM D2845-08

Frekvencija: 55 kHz.
Menardov presiometar za zemljište Aparat za određivanje karakteristika čvrstoće i deformacija zemljišta po standardu: SIST EN ISO 22476-4:2013

Sonde: AX Φ44 mm, BX, Φ60 mm
Instrumenti za seizmička merenja:
Mini Mate Plus: DS-077
Mini Mate Plus: DS-077 /3
Blas Mate Series II: Tip: DS-477
Blas Mate Series III: Tip:DS-567
Instrumenti služe za seizmička merenja vibracija/potresanja na stambenim, istorijskim, kulturnim in drugim objektima, mostovima, podvožnjacima, vodnim branama, tunelima i ostalim objektima u skladu sa standardima: DIN-4150 1-3 in ÖNORM S 9020

Polje merenja: »v« (mm/s) = 0,1 - 50 (mm/s), kod frekvencija: (f Hz) = < 10 Hz - 100 Hz*
Instrument za merenje i analizu BUKE Brüel&Kjaer-Type3535 sa opremom Instrumenti su namenjeni za kontinuirano i pojedinačno ocenjivanje i operativno praćenje monitoringa za izvore buke kao i za praćenje graničnih vrednosti indikatora buke u životnoj sredini, na gradilištima, u naseljima i u objektima.

Područje merenja: u svim segmentima životne sredine u skladu sa važećim domiciljnim zakonodavstvom i evrposkim standardima i direktivama: SIST ISO 1996 - 1:2006/2:2007
Prenosni merač i analizator BUKE sa opremom Brüel&Kjaer -Type 2250  
Nivelir elektronski Leica DNA 03 Digitalni optički nivelir Leica DNA 03, služi za izvođenje preciznog merenja nadmorske visine, a pruža i mogućnost naknadnih merenja sa totalnom stanicom TCMR 1102 plus. Obrada izmerenih podataka vrši se sa softverskom opremom Leica Survey Office, MS Excell i programom Plateia 5.0.

Merenja preciznog nivelisanja izvodimo sa instrumentom digitalno-optičkog nivelira Leica DNA 03, čija tačnost je ± 0,3 mm/km i odgovarajućim priborom sa kojim je opremljen nivelir te INVAR nivelmanskom letvom.

Područje merenja: višinsko omeđivanje, provera visina poligona, praćenje pomicanja, kretanja deformacija i drugih preciznih geodetskih merenja.
Bušaća garnitura COMACCHIO GEO 205 + bušaći pribor i alat COMACCHIO i bušaća garnitura FRASTE MultiDrill - XL Bušaće garniture i bušaći pribor, služe za geomehaničko, hidrogeološko, geoistraživačko bušenje i druga bušenja tla. Pogodne su i za bušenje na površinskim kopovima i kamenolomima za masovno miniranje. Garniture su nove i samohodne, bušenje se može vršiti sledećim metodama: Rotaciono sa i bez vodene isplake, Rotaciono sa vazdušnim ispiranjem, Pneumatsko-udarno-rotaciono.

Mogućnosti i dubina bušenja: bušenje sa jezgrom i bez jezgra sa zacevljivanjem, za bunare, inklinometre, piezometre i ostalo bušenje do dubine 30 m i do 150 m.
Kamion MERCEDES BENZ -Atego 1828 + Kamionska dizalica PALFINGER Transport opreme i materiala sa mogućnošću utovara i istovara sa dizalicom Palfinger. Kamion ima mogućnost bočnog i kipanja unazad.

Nosivost kamiona: 7,5 t
Moć i visina podizanja: 3,9 t/2,5 m
Prikolica SCWARZMULLER - AHZ2 Prikolica za transport bušaće garniture Fraste Multidrill xl i ostale opreme odnosno tovara.

Najveća dozvoljena masa: 18 ton
Masa vozila: 5 ton
Dužina prikolice: 6 m
KOMBI Mercedes FURGON - 313 CDI Vozilo služi za transport opreme i materiala (bušaći pribor i alat, šipke i cevi za bušenje, manje mašine ...). Kombi je opremljen kukom za vuču i krovnim prtljagom.

Nosivost kombija: 1.300 kg
Najveće opterećenje krova: 150 kg
Kuka za vuču: 2.000 kg
Gabariti teretnog dela (l x h x š): 3,36 m x 1,84 m x 1,78 m
Građevinski mobilni KOMPRESOR - ATLAS COPCO - XAS 97DD S.n Kompresor je pomoćni uređaj koji služi za čišćenje piezometara, do dubine 65 m i za druge namene.

Težina kompresora: 840 kg
Radni pritisak: 4,0 - 8,5 bar
Nominalni protok vazduha: 5,3 m3/min
Hidraulični vučni ČEKRK TN09
Nosivost 1000 kg + oprema
Čekrk je montiran na kamionu i služi za spuštanje i izvlačenje šipki i cevi za bušenje iz geoloških bušotina prilikom izvođenja aktivacije bušotina (Air-Lift)

Visina/dubina izvlačenja: h = do 7,0 m
Podizna sila čekrka: 1,0 t/10 m
Karakteristika: pogodan je za nedostupačne terene.
izrada web strane 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2023. Sva prava zadržana.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si