Istraživački radovi

U kompaniji pored laboratorijskih i terenskih istraživanja izvodimo više vrsta

PREDHODNIH I PREVENTIVNIH MONTANGEOLOŠKIH, GEOTEHNIČKIH, GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, STABILNOSTNIH I DRUGIH ISTRAŽIVANJA.


Za potrebe izvođenja istraživačkog rada, kompanija pored laboratorijske, terenske i precizne opreme, razpolaže takođe i sa iskusnim stručnjacima za pojedina područja istraživanja. Na osnovu ovoga naši istraživački radovi najpre počinju sa kabinetnim analizama i proučavanjem svih raspoloživih podataka, stručnog i tehničkog gradiva. Nakon toga sleduju obimni ekstezivni terenski pregledi područja i intezivna terenska istraga, podpomognuta upotrebom osnovne istraživačke opreme i uređaja.

Kada pojedinačne lokacije ili oblasti ispitivanja, kao što su istraživanje mineralnih sirovina, vodnih područja (reke, jezera ...), trase autoputeva, građevinskih objekata, područja klizišta i većih deponija, pored osnovnog istraživanja, zahtevaju takođe preciznije parametre, kompanija u tim slučajevima vrši DETALJNIJA TERENSKA ISTRAŽIVANJA I LABORATORIJSKA TESTIRANJA. Na taj način određujemo precizne osobine, karakteristike i parametre pojedinih studijskih područja i lokacija, koje su potrebne za efikasno i sigurno projektovanje a samim tim i za sigurno izvođenje radova.

Popoln nadzor nad kvaliteto in stroški
Prednost izbora naše kompanije za izvođenje istraživačkih radova kao i laboratorijskih i terenskih studija, jeste u tome, da raspolažemo sa SAVREMENOM TERENSKOM I LABORATORIJSKOM OPREMOM I VLASTITIM STRUČNJACIMA, što nam omogućava, da u vlastitoj režiji i nezavisni od drugih, izvršimo sve radove, od terenskog istraživanja, laboratorijskih analiza i testiranja do izrade projektne dokumentacije, upravo na osnovi rezultata dobijenih vlastitim istraživačkim radom.

Istraživački radovi
izrada web strane 4WEB d.o.o.
Copyright © 2015-2024. Sva prava zadržana.
GR Investicije d.o.o., Slovenčeva ulica 93, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 292 73 46, E-mail: info@gr-investicije.si